ผังโครงสร้างบุคลากร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต๘(พิษณุโลก)


นายศิริวัฒน์ อภิณหพานิชย์

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๘ (พิษณุโลก)

      

นายอโนทัย ทารินทร์
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

นายสมชาย  ปัญญาวัน

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

นางสาวพิกุล  สิทธิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


นายอนันต์  เปลี่ยนโพธิ์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 


 นายเกรียง  พร้อมพิมพ์
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 


นายประภาส  แก้วกำพล
พนักงานขับรถยนต์

 


(ว่าง)

 


(ว่าง)

 


นางบุญธรรม ทองกรณ์
พนักงานทำความสะอาด